Barion Pixel

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

Všeobecné obchodní podmínky

Článek I.

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi poskytovatelem a potenciálním klientem a klientem při poskytování služeb uvedených v článku III těchto všeobecných obchodních podmínek. Poskytovatelem služeb je obchodní společnost J & A Cars, s. r. o., so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06, Bratislava, IČO: 52002985, DIČ: 2120859411, IČ DPH: SK 2120859411,, která je zapsána v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka: 132068/B (dále jen "Poskytovatel"). Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty.
 2. Jednatelem Poskytovatele a zároveň odpovědnou osobou je Jozef Knopp, info@overenie-vozidla.sk.
 3. Poskytovatel je provozovatelem webový stránky www.overeni-vozidla.cz (dále jen "Stránky"), které umožňují přístup do systému "Hlášení vozidla". Systém webu je rozdělen na neplacenou a placenou část.
 4. Klient je fyzická nebo právnická osoba, která navštíví stránky a zakoupí si poskytování služby uvedené v čl. III, na základě které získá přístup k placené části systému webu.
 5. Potenciální klient je fyzická nebo právnická osoba, která navštíví stránky a používá pouze neplacenou část systému webu.
 6. Dozorovým orgánem je Česká obchodní inspekce (dále jen "SOI"), Štěpánská 567/15, Praha, 120 00, Česko.
 7. Poskytovatel poskytuje klientům a potenciálním klientům zákaznickou podporu na telefonním čísle +421 915 711 731 každý pracovní den od 8:00 do 18:00, dále e-mailem info@overeni-vozidla.cz a prostřednictvím chatovacího okna, které je dostupné na Stránkách.

Článek II.

Systém „Report o vozidle“

 1. Systém je rozdělen na neplacenou a placenou část. Neplacená část je volně přístupná každému potenciálnímu klientovi bez jakéhokoliv poplatku. Tato neplacená část systému poskytuje mimo jiné přehled informací o poptávaném motorovém vozidle, které budou k dispozici po zaplacení ceny za poskytnutí služby, která je uvedena v ceníku Poskytovatele. Placená část systému poskytuje klientům konkrétní informace o daném motorovém vozidle. Údaje vykazované v placené a neplacené části systému jsou uvedeny v článku III těchto všeobecných obchodních podmínek.
 2. Tento systém je přístupný potenciálním klientům a klientům Poskytovatele prostřednictvím internetu na Stránce 24 hodin denně, s výjimkou krátkodobých technických odstávek nezbytných pro pravidelnou údržbu systému.

Článek III.

Smlouva o poskytnutí služby. Rozsah poskytovaných služeb

 1. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a klientem vzniká na základě předem elektronicky podané objednávky klientem a následného zaplacení níže uvedené ceny za poskytnutí služby. Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy a vyjádření souhlasu s těmito podmínkami před zaplacením ceny za poskytnutí služby je předpokladem pro uzavření smlouvy.
 2. Na základě uzavřeného právního vztahu je Poskytovatel povinen poskytnout klientovi služby, za které zaplatil, a to neprodleně po provedení platby v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a zadání požadavku do systému "Ověřit vozidlo nyní".
 3. Poskytování placené služby spočívá v tom, že poskytovatel na základě jím dostupných informací zpřístupní klientovi v zpoplatněné části systému vybrané údaje o daném motorovém vozidle.
 4. Klient může předem zjistit (tj. před zaplacením ceny za poskytnutí služby), jaký typ údajů o předmětném motorovém vozidle dle bodu 5 je k dispozici, a na základě toho se rozhodnout, zda poskytovateli za poskytnutí konkrétních údajů v zpoplatněné části systému zaplatí.
 5. Poskytovatel zpřístupní údaje o motorovém vozidle, v němž bylo vyhledávání provedeno, na základě zadání registračního čísla motorového vozidla, které je předmětem šetření, nebo sériového identifikačního čísla motorového vozidla, které je předmětem šetření (VIN), do systému. V zpoplatněné části systému jsou k dispozici následující typy údajů o daném motorovém vozidle: číslo TP, číslo ETP, palivo, hmotnost, převodovka, maximální rychlost, první registrace, první registrace v České republice. V zpoplatněné části systému Poskytovatel zpřístupňuje další druhy údajů, a to: registraci odcizených vozidel, leasing vozidel, evidenci zástavních práv a exekucí, počet najetých kilometrů, pokud tyto údaje o konkrétním motorovém vozidle existují a jsou k dispozici poskytovateli.
 6. Poskytovatel vytvoří uživatelský účet pro každého klienta a to na základe vyplnění registračního formuláře před zaplacením ceny za poskytnutí služby. V tomto uživatelském účtu bude mít klient k dispozici veškeré údaje o požadovaném motorovém vozidle (tzv. report), který si bude moci stáhnout ve formátu pdf. Verze bez dalších nákladů.
 7. Poskytovatel oznámí potenciálnímu zákazníkovi a zákazníkovi, že veškeré údaje o dotčeném motorovém vozidle, které získal na základě Přístup do systému má pouze informativní charakter a tyto údaje nelze použít ke komerčním účelům a nejsou použitelné ani pro právní úkony.

Článek IV

Platby

 1. Bankovní účet Poskytovatele je veden u FIO banky, číslo tohoto bankovního účtu (IBAN) je: SK90 8330 0000 0025 0052 8687.
 2. Za účelem úhrady služby může potenciální klient nebo klient využít některou z dostupných platebních bran na webových stránkách Poskytovatele. Výběr platební brány je předpokladem pro vyplnění elektronické objednávky. Platba prostřednictvím platební brány není Poskytovatelem žádným způsobem zpoplatněná.
 3. V případě, že by potenciální klient nebo klient chtěl uhradit Poskytovateli cenu za poskytnutí služby jiným způsobem než platební bránou dostupnou na Webových stránkách Poskytovatele, je potenciální klient oprávněn kontaktovat Poskytovatele na e-mailové adrese: info@overeni-vozidla.cz.
 4. Po provedení platby zašle Poskytovatel Klientovi na e-mail uvedený při registraci potvrzení o platbě, ve kterém uvede své identifikační údaje, identifikaci klienta, identifikační číslo objednávky, datum a čas vyřízení objednávky, název placené služby (ověření motorového vozidla), množství, jednotkovou cenu a celkovou cenu objednané služby.
 5. V případě, že si Klient přeje kontaktovat Poskytovatele, může po odeslání objednávky využít zákaznickou podporu uvedenou v bodě 7 čl. I. těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Článek V.

Ceník, akce a bonusy

 1. Pro účely ceníku poskytovatele se pojmem poskytování služby uvedený v článku III těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí "Ověření vozidla". Ceny uvedené v Ceníku jsou konečné a Poskytovatel nebude k těmto cenám účtovat žádné poplatky.
 2. Cena za ověření jednoho motorového vozidla je 299,- Czk.
 3. Všechny výše uvedené informace jsou rovněž zveřejněny v graficky znázorněném ceníku, který je potenciálním klientům k dispozici na adrese: www.overenie-vozidla.sk/krok-2.

Článek VI

Odpovědnost Poskytovatele za poskytnuté služby. Reklamace

 1. Poskytovatel upozorňuje potenciální klienty a klienty, že za účelem poskytnutí maximálního množství informací ve vztahu k předmětným motorovým vozidlům spolupracuje s třetími stranami – partnery působícími ve České republice i v zahraničí. Jedná se především o partnery z oblasti autoservisu, prodejce vozidel, leasingové společnosti, pojišťovny, notářské komory a další společnosti působící v automobilovém průmyslu.
 2. Poskytovatel oznámí potenciálním zákazníkům a zákazníkům, že informace obsažené v systému jsou poskytovány na základě informací dostupných partnerům uvedeným v bodě 1, aniž by poskytovatel mohl ověřit jejich správnost a úplnost. Poskytovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za správnost a úplnost informací poskytovaných v systému.
 3. Na základě a v souvislosti s informacemi uvedenými v bodech 1 a 2 je Klient oprávněn podat Poskytovateli reklamaci elektronicky e-mailem: info@overeni-vozidla.cz osobně nebo doporučenou poštou na adresu sídla Poskytovatele, a to neprodleně, zejména v souvislosti s tím, že Poskytovatel neposkytne Klientovi placenou službu poté, co Klient požádal o ověření jím požadovaného motorového vozidla, služba bude nedostupná a zároveň Poskytovatel předem neinformoval Klienta, že služba nebude dostupná z technických důvodů a jak dlouho. V případě reklamace vydá Poskytovatel Klientovi potvrzení o přijetí reklamace.
 4. Poskytovatel je povinen určit způsob vyřízení reklamace neprodleně, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace, v odůvodněných případech nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace poskytovatel reklamaci vyřídí neprodleně, v odůvodněných případech nejpozději do 30 dnů od doručení reklamace. Výsledkem reklamačního řízení může být zamítnutí reklamace, dodatečné poskytnutí služby nebo vrácení peněz vyplacených klientovi. Poskytovatel je povinen vystavit písemný doklad o vyřízení reklamace. V případě, že Klient oznámí Poskytovateli, že nemá zájem na poskytnutí služby a Poskytovatel reklamaci uzná jako oprávněnou, vrátí Poskytovatel Klientovi bez poplatku peněžní prostředky ve výši ceny uhrazené Klientem za poskytnutí reklamované služby, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od vyřízení reklamace. V případě, že výsledkem reklamačního řízení je dodatečný přístup ke službě ke klientovi Poskytovatel poskytne tuto službu klientovi neprodleně po vyřízení reklamace.
 5. Doklad o vyřízení reklamace zašle Poskytovatel Klientovi na e-mail uvedený při registraci, pokud Klient výslovně neoznámí Poskytovateli, že požaduje zaslání dokladu o vyřízení reklamace na jím uvedenou adresu.
 6. Poskytovatel je oprávněn reklamaci odmítnout, pouze pokud zjistí, že (i) Klientovi byla poskytnutá služba za kterou si zaplatil, (ii) Poskytovatel sdělil klientovi, že službu nelze z technických důvodů v určitém časovém horizontu využívat, (iii) nedošlo k technické závadě na straně Poskytovatele.
 7. V případě, že poskytovatel nevyřídí reklamaci ve lhůtě uvedené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, je klient oprávněn odstoupit od této smlouvy elektronicky e-mailem: info@overeni-vozidla.cz způsobem uvedeným v bodě 2 čl. VII těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Článek VII.

Právo na odstoupení od smlouvy

 1. S výjimkou případu uvedeného v bodě 7 čl. VI těchto Všeobecných obchodních podmínek má klient právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od zaplacení ceny za poskytnutí služby, a to i bez udání důvodu, a to elektronicky e-mailem: info@overeni-vozidla.cz. Lhůta se považuje za dodrženou i v případě, že poslední den lhůty klient odeslal odstoupení od smlouvy na výše uvedený e-mail poskytovatele.
 2. V odstoupení musí být uvedeno datum, jméno (resp. obchodní jméno) klienta, adresa trvalého pobytu (nebo sídla) klienta, který odstupuje od smlouvy, s textem: "Tímto odstupuji od smlouvy o poskytování služby, kterou jsem zaplatil u poskytovatele dne ..............". Poskytovatel akceptuje i jakýkoliv jiný projev, ze kterého bude jasná vůle klienta odstoupit od smlouvy. Klient, který je fyzickou osobou, je dále oprávněn odstoupit od smlouvy zasláním na výše uvedenou e-mailovou adresu Vyplněný formulář poskytovatele, který si klient může stáhnout zde: info@overeni-vozidla.cz.
 3. V případě, že klient uhradí cenu za službu dle Ceníku Poskytovatele a po této platbě plně využije jím zaplacenou službu, má se za to, že Poskytovatel tuto službu klientovi poskytl s jeho výslovným souhlasem. Poskytovatel poučí klienta, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí klient právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, pokud byla placená služba poskytnuta v plném rozsahu.
 4. V případě, že klient odstoupí od smlouvy ve lhůtě uvedené v bodě 1 a placenou službu nevyužije, vrátí Poskytovatel Klientovi zaplacenou cenu do 7 kalendářních dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Poskytovatel vrátí klientovi peníze bez jakéhokoliv poplatku, a to na bankovní účet, ze kterého klient zaplatil cenu za službu.
 5. Klient nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel uvedl, že byl řádně informován o tom, že vyjádřením takového souhlasu ztrácí právo na odstoupení.
 6. Ustanovení čl. VII. těchto Všeobecných obchodních podmínek se výslovně nevztahuje na subjekty, které nesplňují definici spotřebitele dle českého práva.

Článek VIII.

Cookies

 1. Stránky používají tzv. Cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači dotčené osoby ve speciální schránce prohlížeče. Díky jejich používání, které je však anonymní, je možné plně využívat všechny funkce webu. Cookies tak usnadňují používání stránek a zlepšují jejich výkon a funkčnost. Jedná se zejména o sledování chování uživatele a následné přizpůsobení obsahu, zjednodušení používání webu, možnost přihlášení, přizpůsobení a omezení reklamy kampaně a podobné funkce, které by bez použití cookies nebyly možné.
 2. Dotčená osoba má samozřejmě právo zakázat používání cookies změnou nastavení ve svém internetovém prohlížeči. Pokud dotčená osoba nepřijme žádné soubory cookie, nebude moci využívat všechny funkce a všechny nabídky webu.
 3. Poskytovatel je oprávněn sledovat a ukládat IP adresy uživatelů – klientů, a to výhradně za účelem evidence přístupu na Stránky. IP adresy nejsou žádným způsobem poskytovány třetím osobám a pro jejich zabezpečení používá Poskytovatel veškerá nezbytná bezpečnostní opatření v souladu s interním bezpečnostním projektem. V rámci tohoto procesu se IP adresa uživatele-klienta zaznamenává pouze ve zkrácené podobě, takže v žádném případě není možné identifikovat konkrétní připojení. Identita uživatele-klienta tak zůstává neznámá. Uživatel má právo na informace o používání IP adres.
 4. Poskytovatel rovněž zaznamenává informace poskytnuté internetovým prohlížečem dotčené osoby v souvislosti s používáním stránky (včetně názvu vyvolaného souboru, data a času dotazu, množství přenesených dat, hlášení úspěšného dotazu, typu internetového prohlížeče, jazyka a domény stránky, ze které subjekt údajů vstoupil na portál) za účelem získání statistických údajů o používání a efektivitě webu. Poskytovatel registruje každý přístup na Stránky a každý dotaz na Umístěné soubory.

Článek IX.

Zpracování a ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je upravena v samostatném dokumentu, který je k dispozici zde: Ochrana osobních údajů Před odesláním objednávky bude klient vyzván k potvrzení zaškrtnutím políčka, že se seznámil se zpracováním, ochranou osobních údajů a že uděluje souhlas s poskytnutím svých osobních údajů. Poskytovatel nebude žádným způsobem vymáhat poskytnutí osobních údajů od potenciálních klientů a klientů

Článek X.

Závěrečná ustanovení

Před odesláním objednávky bude klient vyzván k potvrzení zaškrtnutím políčka, že se seznámil s těmito podmínkami, přečetl si je, rozumí jejich obsahu a souhlasí s nimi v celém rozsahu.

Poskytovatel si vyhrazuje právo k jednostranné změne techto VOP, přičemž uvedená změna je platná a účinná ode dne zveřejnení na webovém sídle.

OVĚŘENÍ VOZIDLA

Kde najdu VIN číslo?

VIN číslo najdete:

- malý technický průkaz

- velký technický průkaz

- pod čelním sklem řidiče, viditelné z venku vozidla

- v motorové části vozidla

- v prostoru dveří nebo sloupku dveří

Podporujeme platební systémy:

 • GoPay
 • Verified by VISA
 • MasterCard Secure Code
 • VISA
 • VISA Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro
 • platba paypal

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.